Ogólne warunki Gwarancji

Ze względu na fakt, iż firma Format  Sp. z o.o.  współpracuje wyłącznie z Kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą, strony wyłączają odpowiedzialność  Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego). Gwarancja jakości   obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. W ramach gwarancji Nabywcy przysługują roszczenia na zasadzie naprawienia wady lub wymianie rzeczy na wolną od wad. Tylko w przypadku wymiany na rzecz nową gwarancja biegnie od nowa. Decyzję o tym czy i jak zaspokoić dane roszczenie zależy od gwaranta.

Format Sp. z o.o. przyjmuje do postępowania reklamacyjnego tylko te produkty, które są objęte gwarancją i odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie:

- w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji,  

  konserwacji, magazynowania i transportu,

- przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne,

- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych, oraz jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

W razie naruszenia powyższych towar może być odesłany bez naprawy na koszt Nabywcy.

Czas trwania reklamacji nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu Gwaranta. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. W przypadku serwisów producenta reklamacja może ulec przedłużeniu o kolejne 10 dni. Jednak firma Format Sp. z o.o dołoży wszelkich starań by czas oczekiwania maksymalnie skrócić.

Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.

Aktualny okres i rodzaj gwarancji dla konkretnego towaru podany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do dokumentu sprzedaży oraz w aktualnym cenniku onlineFORMAT.

Format Sp. z o.o. nie odpowiada za skutki zagubienia karty gwarancyjnej i nie wystawia jej duplikatów. Wszelkie zmiany i poprawki w karcie gwarancyjnej są możliwe do dokonania jedynie przez osoby do tego uprawnione i opatrzone pieczątką i podpisem.

Reklamowane produkty są dostarczane do serwisu Format Sp. zo.o. na koszt i ryzyko Nabywcy w takiej konfiguracji, w jakiej zostały zakupione.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, która nie znajdzie potwierdzenia, Format Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obciążenia reklamującego kosztami związanymi z jej obsługą serwisową i transportową. Dotyczy to również przypadku niedokładnego opisu usterki, a w szczególności: zawirusowania dysków twardych, nieprawidłowych ustawień konfiguracyjnych, nieprawidłowej instalacji (niezgodnej z instrukcją), zanieczyszczenia napędów (FDD, CD, MO), innych czynności wskazanych przez producenta jako konserwacyjne.

Reklamowany towar nie odebrany w terminie 14 dni po wyznaczonej dacie może zostać obłożony opłatą magazynową wynoszącą

 5 PLN od sztuki za każdy dzień zwłoki, a jeżeli Nabywca nie odbierze towaru w terminie 30 dni od zawiadomienia go o gotowości towaru do odbioru przyjmuje się, iż porzucił on towar z zamiarem wyzbycia się jego własności i towar staje się własnością Format Sp. z o.o.

Klient po otrzymaniu towaru z reklamacji ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego towaru w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania sprzętu. Po tym czasie przyjmuje sie że klient akceptuje wymieniony sprzęt i odwołania nie będą rozpatrywane.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące spraw serwisowych prosimy kierować  telefonicznie lub mailowo na adres:: serwis@format.com.pl

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje serwisowe

Podstawą przyjęcia reklamacji jest precyzyjnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne opisujące uszkodzenie wraz z dodatkowymi informacjami, które pomogą stwierdzić nieprawidłowe działanie wyrobu wraz z dokumentem gwarancji lub dokumentem sprzedaży.

Zgłoszenia można dokonać systemie onlineFORMAT(zakładka serwis) lub pobrać formularz RMA i przesłać go na adres serwis@format.com.pl lub faxem 022 463 52 99

Każdy w ten sposób reklamowany towar otrzyma indywidualny nr. RMA niezbędny w dalszym postępowaniu reklamacyjnym.

Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Dostarczenie towaru do serwisu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od zgłoszenia i otrzymania nr. RMA.

W przypadku osobistego dostarczenia towaru do serwisu potwierdzeniem przyjęcia towaru jest wydanie rewersu serwisowego, który jest podstawą do odbioru towaru z serwisu. Format Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty rewersu i nie wydaje jego duplikatu. Po zaakceptowaniu jakości odebranego towaru przez nabywcę rewers traci ważność.

W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem spedytora potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej przez pracownika serwisu firmy Format Sp. o.o. Nadany nr. RMA powinien być umieszczony w widocznym miejscu na przesyłce. Koszt dostarczenia do serwisu pokrywa Nabywca.

Przyjęcie towaru do serwisu w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
 

Reklamacje DOA (dead on arrival)

Reklamacje DOA dotyczą nowego towaru, który uległ uszkodzeniu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu.

Towar taki rozpatrywany jest przez serwis w pierwszej kolejności i wymieniany na nowy bez zbędnej zwłoki (ten sam model),
ale tylko w przypadku, gdy model towaru reklamowanego przez klienta jest dostępny w magazynie handlowym.
Procedura powyższa nie obowiązuje w stosunku do towarów serwisowanych przez wyspecjalizowane serwisy producenta
(w tym posiadających zewnętrzne gwarancje producenta).

Przesyłany towar z procedury DOA musi być dostarczony z kompletnym wyposażeniem i opakowaniem.

Reklamacje dostaw.

W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora, dotyczącej fizycznego uszkodzenia przesyłki, zgłoszenia braku, podejrzenia kradzieży odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu niezgodności w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej, zachowanie wszelkich elementów pakowania (taśmy, folie), sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz powiadomienia o zaistniałej sytuacji działu logistyki firmy Format w ciągu 24 godzin od daty dostawy. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem, brakiem dokumentu sprzedaży, niedostarczeniem towaru przez spedytora muszą być zgłoszone wciągu 24 godzin od daty dostawy do działu logistyki.

Reklamacje handlowe i zwrot towarów

Reklamacje handlowe dotyczą pomyłek klientów lub handlowców oraz niezgodnością towaru z opisem. W takich wypadkach należy skontaktować się z działem handlowym w ciągu 7 dni od daty zakupu.

Format Sp. z o.o. dopuszcza tylko uzasadnione zwroty towarów nowych, pełnowartościowych, znajdujących się w aktualnej ofercie,

tylko po wcześniejszym  uzgodnieniu z działem handlowym w terminie 7 dni od daty zakupu.
Opłata za zwrot wynosi  1% wartości netto zwracanego towaru, jednak nie mniej niż 50,- PLN (netto). Format Sp. z o.o. zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do podniesienia wysokości opłat lub odmowy przyjęcia zwrotu towaru, w

szczególności jeśli towar był sprowadzony na indywidualne zamówienie.

Zapytaj o cenę
Trwa wysyłanie wiadomości...

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Wiadomość NIE została wysłana. Prosimy wypełnić prawidłowo wszystkie pola.
Wiadomość NIE została wysłana. Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Produkt

Konfiguracja

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nazwa firmy
Treść wiadomości